Người dùng

Thay đổi máy mật khẩu máy nhánh

  1. Tại trang quản trị tổng đài CCALL. Chọn AccountExtentions.

Tại trang quản trị tổng đài CCALL
  1. Tại trang Extensions. Chọn số máy nhánh mà bạn muốn thay đổi.

Tại trang Extensions
  1. Điền mật khẩu mới vào mục PasswordSAVE để lưu lại.

Điền mật khẩu mới

Hãy liên lạc với chúng tôi để được hỗ trợ kịp thời, qua: