Điện thoại Grandstream

Đăng ký điện thoại IP Grandstream với tổng đài CCALL Cloud

Hướng dẫn này dựa trên Grandstream GXP1610 và Tổng đài ảo CCALL Cloud

Áp dụng cho các điện thoại sau:

 • Dòng Grandstream GRP: GRP2616, GRP2615, GRP2613, 2612(P/W), GRP2614, 2604(P), GRP2603(P), 2602(P/W), 2601(P),…

 • Dòng Grandstream GXP: GXP2170, GXP2160, GXP2140, GXP2135, GXP2130 v2, GXP1630, GXP1628, GXP1620, GXP1625, GXP1610, GXP1615, GXP1780, GXP1782,…

Note

Đối với điện thoại IP có nhiều phiên bản khác nhau, phần giao diện đăng ký có thể khác.

 1. Đăng nhập trang web của điện thoại IP

Đăng nhập trang web của điện thoại IP
 • Tên người dùng: admin

 • Mật khẩu mặc định: admin

 1. Nhấn vào tab AccountAccount 1General Settings.

Hoàn thành việc đăng ký tài khoản của CCALL Softphone
 • Account Name: Đặt tên tài khoản, Tên sẽ hiển thị trên màn hình LCD của điện thoại

 • SIP Server: Điền tên miền PBX của bạn

 • Outbound Proxy: Điền IP của máy chủ đăng ký CCALL

 • SIP User ID: Điền số máy nhánh

 • Authenticate ID: Điền số máy nhánh đăng ký

 • Authenticate Password: Điền mật khẩu của số máy nhánh

 1. Nhấn vào Save and Apply.

4. Nhấn vào StatusAccount Status để kiểm tra trạng thái của tài khoản Nếu tài khoản đã đăng ký thành công. Mục SIP Registration sẻ hiển thị YES

Hoàn thành việc đăng ký tài khoản của CCALL Softphone

Hãy liên lạc với chúng tôi để được hỗ trợ kịp thời, qua: