API

Truy cập Restful API lấy CDR, file ghi âm

Ngoài việc sử dụng thư viện JSSIP để lập trình điều khiển cuộc gọi. Tài liệu này sẽ giúp bạn lấy được thông tin chi tiết cuộc gọi (CDR), file ghi âm cuộc gọi.

API end point

Tất cả các request được submmit thông qua base URL.

HTTP Methods

Tất cả các request được submit thông qua phương thức HTTP POST, “Content-Type” cho phương thức POST là “application/x-www-form-urlencoded” và “application/json”

Authentication

Tất cả các request đều yêu cầu giá trị cho tham số “api_key” và “api_secret”, các giá trị này sẽ được ePacific cung cấp.

1. Truy xuất dữ liệu CDR theo khoảng thời gian

Endpoint: https://api.ccall.vn/cdrs/json

Cấu trúc submit request_data (JSON Encoded):

Cấu trúc submit

api_key, api_secret (Bất buộc) : ePacific sẽ cung cấp cặp key này cho khách hàng

param(s) : date_range, hangup_cause, source, destination, cid_name, direction, page, limit

Ví dụ:

date_range: “date_range” : { “from” : “”, “to” : “” } có format là “YYYY-MM-DD HH:mm”

cid_name: “Thanh Nguyen”

source: “1001”

destination: “1005”

hangup_cause: “NORMAL_CLEARING”

direction: có 3 giá trị tương ứng là “inbound”, “outbound”“local” (Nếu trong cấu trúc submit không có param này, hệ thống sẽ truy vấn dựa vào cả 3 giá trị)

page: 1 (số trang hiện tại)

limit: 50 (số dòng cho một trang)

Cấu trúc response data (JSON Encoded):

Không phân trang

Không phân trang

Có phân trang

Có phân trang

Mô tả fields

“direction” : hướng cuộc gọi

“cid_name” : Caller name, tên người dùng tương ứng với extension

“source” : Caller number (Extension)

“destination” : Destination number (Extension)

“recording” : Hyperlink dùng để tải file ghi âm

“start” : Thời gian bắt đầu thực hiện cuộc gọi

“tta” : Time to Answer, thời điểm destination trả lời tính từ thời gian bắt đầu cuộc gọi (= giây)

“duration” : Khoảng thời gian thoại (có format theo hh:mm:ss)

“pdd” : Post Dial Delay

“mos” : Mean Opinion Score

“status” : Hangup cause

“paging”: thông tin về phân trang

“txtdesc”: một chuỗi mô tả ngắn gọn

“page_current”: số trang hiện tai đang chọn

“limit”: số dòng giới hạn cho 1 trang

“record_count”: tổng số dòng

“page_count”: tổng số trang

“prev_page”: trang trước (true là có trang trước, ngược lại là false)

“next_page”: trang sau (true là có trang sau, ngược lại là false)

2. Truy xuất dữ liệu CDRs theo “Call ID”

Cấu trúc submit request_data (JSON Encoded):

Không phân trang

Cấu trúc response data (JSON Encoded):

Không phân trang

Lấy danh sách Extension đang Registered (Online):

Endpoint: https://api.ccall.vn/ext_reg/json

Cấu trúc submit request_data (JSON Encoded):

Không phân trang

Mô tả fields

api_key, api_secret (Bất buộc) : ePacific sẽ cung cấp cặp key này cho khách hàng

Cấu trúc response data (JSON Encoded):

Không phân trang

Mô tả

Ví dụ trong hệ thống có 6 Extension từ 100 đến 106. Sau khi gọi API kết qua trả về như trong hình trên là hiện tại có 2 Ext đang online là 100 và 101


Hãy liên lạc với chúng tôi để được hỗ trợ kịp thời, qua: